Om KBT

Innan du sätter igång med din behandling är det bra om du först lär dig lite om vad KBT innebär! Detta för att du ska få en större förståelse för behandlingens upplägg och vad som förväntas av dig.

KBT står för kognitiv beteendeterapi och det är en psykologisk behandlingsmetod som utgår från hur ditt liv ser ut idag och vad som går att förändra. I behandlingen un­ dersöks dina tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och beteenden. Vissa av dem kan vara negativa och hindra dig från att komma vidare med sådant som är viktigt för dig.

Genom att ifrågasätta och nyansera tankar, öva på nya beteenden som sociala fär­ digheter och gå förbi sina rädslor kan en stor förändring uppnås. Behandlingen är problemfokuserad och har tydliga och konkreta behandlingsmål. Detta innebär att du kommer att veta tydligt vad som är tanken med behandlingen och få konkreta uppgif­ ter att arbeta med.