Om KBT

Innan du sätter igång med din behandling är det bra om du först lär dig lite om vad KBT innebär! Detta för att du ska få en större förståelse för behandlingens upplägg och vad som förväntas av dig.

KBT står för kognitiv beteendeterapi och det är en psykologisk behandlingsmetod som utgår från hur ditt liv ser ut idag och vad som går att förändra. I behandlingen undersöks dina tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och beteenden. Vissa av dem kan vara negativa och hindra dig från att komma vidare med sådant som är viktigt för dig.

Genom att ifrågasätta och nyansera tankar, öva på nya beteenden som sociala fär­ digheter och gå förbi sina rädslor kan en stor förändring uppnås. Behandlingen är problemfokuserad och har tydliga och konkreta behandlingsmål. Detta innebär att du kommer att veta tydligt vad som är tanken med behandlingen och få konkreta uppgif­ ter att arbeta med.

1
2
3
4
5
6

Hur fungerar vi?

Vi människor kan uppleva och ge uttryck för olika känslor, tankar, fysiologiska reaktioner och beteenden. Dessa fyra viktiga komponenter påverkar, och påverkas av, varandra. En känsla (som t.ex. oro eller rädsla) kan ge uttryck för en tanke (“det kommer aldrig att gå”) som i sin tur leder till en kroppslig reaktion (t.ex. hjärtklappning, huvudvärk eller svettningar) som leder till att vi beter oss på ett särskilt sätt.

Dessa beteenden ger i sin tur olika konsekvenser som är det som påverkar om vi gör om samma sak igen, eller inte. På så sätt lär vi oss utifrån våra erfarenheter att göra mer av beteenden vi uppfattar som hjälpsamma och göra mindre av beteenden som leder till mindre hjälpsamma konsekvenser.Detta kan naturligtvis vara såväl positivt och negativt för oss eftersom det som är bra för stunden kanske inte är lika hjälpsamt i det långa loppet.

I den här behandlingen kommer du att få lära dig hur du kan förändra det som går och behöver förändras och samtidigt lära dig hur du kan förhålla dig till de delar av livet du inte kan göra något åt.

1
2
3
4
5
6

Om KBT

Innan du sätter igång med din behandling är det bra om du först lär dig lite om vad KBT innebär! Detta för att du ska få en större förståelse för behandlingens upplägg och vad som förväntas av dig.

KBT står för kognitiv beteendeterapi och det är en psykologisk behandlingsmetod som utgår från hur ditt liv ser ut idag och vad som går att förändra. I behandlingen un­ dersöks dina tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och beteenden. Vissa av dem kan vara negativa och hindra dig från att komma vidare med sådant som är viktigt för dig.

Genom att ifrågasätta och nyansera tankar, öva på nya beteenden som sociala fär­ digheter och gå förbi sina rädslor kan en stor förändring uppnås. Behandlingen är problemfokuserad och har tydliga och konkreta behandlingsmål. Detta innebär att du kommer att veta tydligt vad som är tanken med behandlingen och få konkreta uppgif­ ter att arbeta med.

1
2
3
4
5
6

Panikångest beskrivs ibland som en fobi för kroppsliga symtom. Det innebär att personer som ofta får panikångest utvecklar en rädsla för att få en ny attack. Detta kommer att leda till en selektiv uppmärksamhet gentemot alla tecken i kroppen på att en panikångestattack kan vara på gång. 

När vi riktar uppmärksamhet på sådana sensationer tenderar dessa också att upplevas värre eller starkare än de egentligen är, hjärnan tolkar symtomet som en fara eller ett hot och kickar igång kamp- och flyktreaktionen som i sin tur leder till ytterligare ångestsymtom. Vanligt är också att man börjar hyperventilera som i sin tur ger ännu fler obehagliga symtom. På så sätt kan vi alltså genom vår rädsla för att få panikångest faktiskt trigga igång panikångest. 

Funderingsfråga: Vilka kroppsliga symtom eller förnimmelser brukar du vara uppmärksam på? Kan du känna igen dig i modellen till höger?

Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
1
2
3
4
5
6

Lorem ipsum